Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція — страница 9

161 Скільки молекул відновлювальних еквівалентів у вигляді НАДФН+ акумулюється в окисній стадії пентозофосфатного циклу окиснення глюкози?

 • A. 2
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 12
 • E. 15

162 Спадкова недостатність якого ферменту анаеробного гліколізу зумовлює розвиток гемолітичної анемії?

 • A. фосфорилази
 • B. фосфофруктокінази
 • C. альдолази
 • D. лактатдегідрогенази
 • E. піруваткінази

163 Специфічними ферментами другої стадії пентозофосфатного шляху окиснення глюкози є:

 • A. 6-фосфоглюконатдегідрогеназа
 • B. Транскетолаза та трансальдолаза
 • C. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • D. Відповіді А і В
 • E. Глюкокіназа

164 Сумарний вихід АТФ в результаті анаеробного розщеплення однієї молекули глюкози складає:

 • A. 1 АТФ
 • B. 2 АТФ
 • C. 6 АТФ
 • D. 12 АТФ
 • E. 8 АТФ

165 Схильність еритроцитів до гемолізу, особливо в разі прийому аспірину та сульфаніламідів, проявляється особливо у разі спадкової недостатності фермента пентозного циклу:

 • A. глюкокінази
 • B. глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
 • C. альдолази
 • D. піруватдегідрогенази
 • E. трансальдолази

166 Термін „гіпоглікемія” застосовують у тих випадках, коли вміст глюкози в плазмі крові не перевищує:

 • A. 3,3 ммоль/л
 • B. 4,0 ммоль/л
 • C. 5,5 ммоль/л
 • D. 6,2 ммоль/л
 • E. 2,5 ммоль/л

167 Травлення вуглеводів в шлунку людини не відбувається внаслідок відсутності ферментів:

 • A. фосфатаз
 • B. естераз
 • C. глікозидаз
 • D. тіолаз
 • E. пептидаз

168 У здорової людини через декілька годин після їди концентрація глюкози в крові повертається до норми і становить:

 • A. 3,33-5,55 ммоль/л
 • B. 10,0-12,3 ммоль/л
 • C. 2,2-3,3 ммоль/л
 • D. 8,0-10,0 ммоль/л
 • E. 6,2-8,2 ммоль/л

169 У зрілих еритроцитах відсутні мітотохондрії і тому забезпечення їх енергією АТФ забезпечується роботою:

 • A. пентозофосфатного циклу
 • B. аеробного гліколізу
 • C. бета-окиснення жирних кислот
 • D. циклу Кребса
 • E. анаеробного гліколізу

170 У клітинах печінки, міокарда і нирок малатаспартатна човникова система на одну молекулу цитоплазматичного НАДН забезпечує утворення:

 • A. 1 АТФ
 • B. 3 АТФ
 • C. 8 АТФ
 • D. 12 АТФ
 • E. 15 АТФ

171 У клітинах, що не мають мітохондрій (зрілі еритроцити), чи клітинах із зниженою окиснювальною здатністю (сітківка ока, злоякісні пухлини), має місце гліколітичне розщеплення глюкози до:

 • A. Глікогену
 • B. Пірувату
 • C. СО2 і Н2О
 • D. Ацетил-КоА
 • E. Лактату

172 У перетворенні крохмалю в глюкозу в ШКТ беруть участь всі перераховані ферменти, за винятком:

 • A. Ізомальтази
 • B. Мальтази
 • C. Амілази слини
 • D. Панкреатичної амілази
 • E. Сахарази

173 У скелетних м’язах і клітинах мозку перенесення водню з цитоплазматичного НАДН здійснюють:

 • A. Гліцеролфосфатна човникова система
 • B. Іонофори
 • C. Пермеази
 • D. Карнітин
 • E. Малатаспартатна човникова система

174 У скелетних м’язах при інтенсивній фізичній роботі окиснення пірувату в лактат каталізує:

 • A. ЛДГ1
 • B. ЛДГ5
 • C. ЛДГ2
 • D. Лактоназа
 • E. Всі відповіді правильні

175 У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснення глюкози. Назвіть один з них, який безпосередньо перетворюється на лактат:

 • A. Глюкозо-6-фосфат
 • B. Оксалоацетат
 • C. Фруктозо-6-фосфат
 • D. Піруват
 • E. Гліцерофосфат

176 УДФ-галактоза використовується як донор галактози для реакції синтезу:

 • A. Лактози (в молочній залозі)
 • B. Глікопротеїнів
 • C. Гліколіпідів
 • D. Протеогліканів
 • E. Всі відповіді правильні

177 Утворення НАДФН і 6-фосфоглюконолактону в пентозофосфатному циклі відбувається під впливом фермента:

 • A. Глюкокінази
 • B. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
 • C. Глюкозо-6-фосфатази
 • D. Транскетолази
 • E. Фосфоглюкоізомерази

178 Фермент глюкокіназа активується:

 • A. Адреналіном
 • B. Інсуліном
 • C. Глюкагоном
 • D. Тироксином
 • E. Глюкокортикоїдами

179 Фермент, який поєднує пентозофосфатний цикл з гліколізом:

 • A. Фосфопентоізомераза
 • B. Трансаміназа
 • C. Фосфопентозоепімераза
 • D. Транскетолаза
 • E. Всі відповіді правильні

180 Фосфорилювання фруктози каталізують ферменти:

 • A. Гексокіназа і енолаза
 • B. Фруктокіназа і неспецифічна гексокіназа
 • C. Фосфофруктокіназа і енолаза
 • D. Фосфофруктокіназа і фосфоглюкоізомераза
 • E. Альдолаза фруктозо-1-фосфату і гексокіназа

Leave a Comment